عکاسی

این دوره در چهار سطح، مقدماتی، میانی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می گردد. مدت هر سطح ۱۲ جلسه ی ۳ ساعته معادل با ۳۶ ساعت آموزش است.

۰
تعداد هنرجو
استقبال

طراحی و نقاشی

این دوره در چهار سطح، مقدماتی، میانی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می گردد. مدت هر سطح ۲۴ جلسه ی ۳ ساعته به صورت گروهی و یا ۲۴ جلسه ی ۱.۵ ساعته به صورت خصوصی است.

۰
تعداد هنرجو
استقبال

نقاشی و خلاقیت

این دوره در چهار سطح، مقدماتی، میانی، تکمیلی و پیشرفته برگزار می گردد. مدت هر سطح ۱۲ جلسه ی ۲ ساعته به صورت گروهی و یا ۱۲ جلسه ی ۱ ساعته به صورت خصوصی است.

۰
تعداد هنرجو
استقبال