برای دوره های معماری پلان پیش ثبت نام کنید.

جهت پیش ثبت نام دوره های معماری پلان، در صورت تمایل فرم مریوطه را تکمیل و ارسال نمایید. لطفا توجه فرمایید که پیش ثبت نام، به منزله ی ثبت نام قطعی نمی باشد. برای ثبت نام قطعی، تیم پشتیبانی گروه معماری  پلان با شما تماس خواهد گرفت.

    دوره(ها)ی آموزشی مورد نظر خود را انتخاب کنید - ضروری:
    زبان عمومیزبان تخصصیایستایی و سیستم های ساختمانیدرک عمومی معماریتاریخ معماری ایرانتاریخ معماری جهان و معاصردرک معماری منظرتنظیم شرایط محیطی و تاسیساتعناصر و جزئیات ساختمانیمشاوره و راهبریمديريت تشكيلات كارگاهیمصالح ساختمانیآزمون های آزمایشی